site hit counter
HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP HỌ TRƯƠNG
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP HỌ TRƯƠNG
20/11/2016 Tác giả: HĐHTVN Lượt xem: 2250
(Các bài viết khác của tác giả HĐHTVN)
Câu lạc bộ doanh nghiệp họ Trương có biểu trưng (logo) là biểu trưng của Hội đồng họ Trương Việt Nam, có trụ sở chính theo địa chỉ của Hội đồng họ Trương Việt Nam và có các văn phòng đại diện được lấy theo địa chỉ của Hội đồng họ Trương tại các tỉnh thành phố.

HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM

-------------------------------

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP HỌ TRƯƠNG

                                                      (DỰ THẢO)

                                                

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

                                         

 

Căn cứ:

- Pháp luật và Quy định của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về hoạt động của Câu lạc bộ;

          - Điều lệ hoạt động của Tổ chức Câu lạc bộ UNESCO thông tin các dòng họ Việt Nam;

          - Tôn chỉ, mục đích, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Trương Việt Nam;

          Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nghiệp họ Trương Việt Nam gồm 6 chương 22 điều do Hội đồng họ Trương Việt Nam ban hành:

          Chương 1 : Tên gọi, tôn chỉ và mục đích hoạt động

          Chương 2 : Chức năng, nhiệm vụ

          Chương 3 : Tổ chức, Quản lý và Điều hành

          Chương 4 : Thành viên Câu lạc bộ

          Chương 5 : Tài chính và Tài sản

          Chương 6 : Điều khoản thi hành

 
Chương I: TÊN GỌI, TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG

 

Điều 1: Tên gọi.    

Tên gọi:         Câu lạc bộ Doanh nghiệp họ Trương Việt Nam

        Tên viết tắt:     CLB DN họ Trương           

Câu lạc bộ doanh nghiệp họ Trương có biểu trưng (logo) là biểu trưng của Hội đồng họ Trương Việt Nam, có trụ sở chính theo địa chỉ của Hội đồng họ Trương Việt Nam và có các văn phòng đại diện được lấy theo địa chỉ của Hội đồng họ Trương tại các tỉnh thành phố.

Điều 2: Tôn chỉ.    

Câu lạc bộ doanh nghiệp họ Trương Việt Nam (sau đây gọi tắt là CLB) là tổ chức trực thuộc Hội đồng họ Trương Việt nam (sau đay gọi tắt là Hội đồng), chịu sự lãnh đạo tuyệt đối của Hội đồng và là tổ chức xã hội phi chính phủ, phi lợi nhuận được tập hợp bởi các doanh nghiệp, doanh nhân là người họ Trương Việt Nam trong nước và ở nước ngoài hoạt động trong mọi lĩnh vực kinh tế, không phân biệt thành phần kinh tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản.

Điều 3: mục đích.    

    Câu lạc bộ được thành lập nhằm mục đích:

- Là nơi tập hợp các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà quản lý họ Trương có cùng hoài bão phát triển trong công tác sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu uy tín trên thị trường.

- Là cầu nối tập hợp, phối hợp, liên kết hoạt động của các doanh nghiệp, doanh nhân họ Trương, giúp nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.

- Là chỗ dựa về tinh thần và vật chất, ở đó các doanh nghiệp, doanh nhân họ Trương sẽ nhận được sự động viên, hỗ trợ và liên danh, liên kết giữa các thành viên trong CLB với nhau trong sự nghiệp xây dựng và phát triển sản xuất, kinh doanh của mình.


Chương II: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

Điều 4: Chức năng, nhiệm vụ.

Câu lạc bộ có các chức năng, nhiệm vụ chính sau:

- Kết hợp với Ban kết nối và các ban chuyên trách của Hội đồng, tập hợp, kết nối các doanh nghiệp, doanh nhân là người họ Trương Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài để họ tự nguyện tham gia CLB và cùng nhau cộng đồng trách nhiệm xây dựng CLB phát triển.

- Thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, gặp mặt các thành viên trong CLB để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin, tìm kiếm cơ hội liên danh, liên kết và hợp tác với nhau trong sản xuất kinh doanh. Tổ chức các hội thảo chuyên đề, tạo điều kiện để các thành viên CLB tiếp xúc với các học giả, các nhà khoa học, các chính khách và giới truyền thông trong và ngoài nước. Giúp đỡ nhau và cùng nhau phát triển.

- Là trung tâm tập hợp và cung cấp các thông tin liên quan đến công tác hoạt động dòng họ, công tác sản xuất kinh doanh giữa CLB doanh nghiệp họ Trương các tỉnh thành phố và giữa từng thành viên trong CLB. Là tổ chức bảo vệ lợi ích chính đáng hợp pháp cho các thành viên; ở một phạm vi nhất định là tổ chức trung gian để giải quyết những vấn đề mâu thuẫn giữa các thành viên trong CLB dựa trên tinh thần đồng tộc, anh em.

- Thông qua Website của Hội đồng (Truongtoc.com.vn) thu thập và cung cấp thông tin về năng lực, sản phẩm, quảng bá thương hiệu, giới thiệu phong cách, thế mạnh, thành công của các doanh nghiệp, doanh nhân họ họ Trương Việt Nam. Tạo ra một diễn đàn phong phú về nội dung để các thành viên trong CLB hiểu biết về nhau, cùng nhau phát triển trong sản xuất kinh doanh và kết nội dòng tộc.

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia các gian hàng họ Trương Việt Nam tại các Hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, tổ chức các chuyến du lịch, tham quan trong và ngoài nước để tìm hiểu về lịch sử, văn hoá, cội nguồn và cơ hội kinh doanh cho các thành viên.

- Đóng vai trò chính trong việc hậu thuẫn cho Hội đồng họ Trương Việt Nam đối với hoạt động huy động các nguồn lực kinh tế để thực hiện các mục tiêu cụ thể và mục tiêu chiến lược lâu dài của dòng họ trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng.

- Quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa đối với những người đóng góp nhiều công sức cho sự nghiệp phát triển của dòng họ, công tác từ thiện giúp đỡ những người trong dòng họ gặp khó khăn, hoạn nạn. Ưu tiên giúp đỡ và tạo điều kiện về công ăn việc làm cho bà con trong dòng họ giúp họ có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

- Có chính sách và chiến lược lâu dài nhằm tích lũy các điều kiện về kinh tế trong việc đào tạo và giúp đỡ thế hệ trẻ trong dòng họ trở thành những Doanh nhân tài giỏi làm nòng cốt cho tương lai để hình thành và xây dựng thành công tổ chức kinh tế mang thương hiệu HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM.


Chương III: TỔ CHỨC- QUẢN LÝ- ĐIỀU HÀNH


Điều 5: Nguyên tắc hoạt động của Câu lạc bộ.

- Tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính.

- Bình đẳng cho mọi thành viên trong CLB.

- Phát huy thế mạnh của từng thành viên tạo ra sức mạnh chung cho CLB và cho  toàn dòng họ Trương Việt Nam.

Điều 6: Tổ chức bộ máy của Câu lạc bộ gồm.

1- Cơ quan chủ quản, sáng lập Câu lạc bộ: Hội đồng họ Trương Việt Nam.

2- Tổ chức điều hành: Ban chấp hành CLB doanh nghiệp, doanh nhân họ Trương Việt Nam.

3- Thành phần Ban chấp hành CLB gồm:

- Chủ tịch CLB: Được Đại hội đại biểu họ Trương Việt Nam bầu và Hội đồng phê chuẩn.

- Các Phó chủ tịch CLB: Là Chủ tịch CLB doanh nghiệp họ Trương các tỉnh thành phố và các doanh nhân do Chủ tịch CLB giới thiệu trình Hội đồng phê chuẩn.

- Ủy viên Ban chấp hành CLB và các thành viên trong ban điều hành do Chủ tịch CLB phê chuẩn trên cơ sở đồng thuận của các Phó chủ tịch CLB.

Điều 7: Hội nghị CLB.

Câu lạc bộ hoạt động theo từng nhiệm kỳ, thời gian của mỗi nhiệm kỳ theo thời gian nhiệm kỳ của Hội đồng họ Trương Việt Nam.

Hết nhiệm kỳ, trước khi tổ chức Đại hội đại biểu họ Trương Việt Nam, CLB tổ chức Hội nghị nhằm tổng kết công tác hoạt động của nhiệm kỳ đã qua, đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban chấp hành CLB mới để điều hành hoạt động của CLB trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng và của CLB.

Điều 8: Ban chấp hành CLB.

Ban chấp hành CLB là cơ quan điều hành mọi hoạt động hàng ngày của CLB gồm các thành viên:

- Chủ tịch CLB: Là người trong Ban thường trực của Hội đồng, phụ trách chung mọi hoạt động của CLB.

- Các Phó chủ tịch CLB: CLB sẽ được bổ nhiệm số lượng Phó chủ tịch không hạn chế căn cứ vào yêu cầu hoạt động của CLB và số lượng Hội đồng họ Trương các tỉnh, thành phố được thành lập. Các Phó chủ tịch chịu trách nhiệm phối hợp với Chủ tịch điều hành toàn bộ hoạt động của CLB trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng và Nghị quyết của CLB.

- Ủy viên Ban chấp hành và các thành viên Ban điều hành: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của CLB. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch CLB sẽ bổ nhiệm các Ủy viên Ban chấp hành và thành viên Ban điều hành theo từng chức năng, nhiệm vụ nhằm đảm bảo nguyên tắc hoạt động có hiệu quả của CLB trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng và Nghị quyết của CLB.

Điều 9: Ban điều hành CLB.

Ban điều hành CLB bao gồm các bộ phận:

- Bộ phận văn phòng: Do 01 Phó chủ tịch phụ trách và có từ 3 – 5 thành viên giúp việc.

- Bộ phận kết nối và kết nạp hội viên: Do 01 Phó chủ tịch chuyên trách cùng các Phó chủ tịch là Chủ tịch CLB doanh nghiệp họ Trương các tỉnh thành phố, kết hợp với một số thành viên đảm nhiệm.

- Bộ phận tài chính : Do 01 Phó chủ tịch phụ trách và có từ 3 – 5 thành viên giúp việc.

- Các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trực thuộc CLB.

Nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận trong Ban điều hành do Chủ tịch CLB xác định và phân công cụ thể theo từng thời gian trên cơ sở của Quy chế, Nghị quyết của Hội đồng và Nghị quyết của CLB.

 

Chương IV: THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ

 
Điều 10: Đối tượng là thành viên CLB.

 Thành viên CLB là các doanh nhân, các nhà quản lý doanh nghiệp họ Trương Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước tán thành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CLB, tự nguyện gia nhập CLB và được Ban chấp hành CLB công nhận. Các thành viên CLB có thể là thể nhân hoặc đại diện pháp luật cho một tổ chức, doanh nghiệp, một đơn vị sự nghiệp.

 
Điều 11: Thủ tục gia nhập CLB.

Các Doanh nhân họ Trương Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, những người quan tâm và có ý thức trách nhiệm đối với dòng tộc và cộng đồng bà con họ Trương Việt Nam, có quyết tâm hoài bão trong công cuộc xây dựng và phát triển doanh nghiệp (các thành viên thuộc đối tượng trong điều 10) đều có thể tham gia và trở thành thành viên CLB doanh nghiệp họ Trương Việt Nam.

CLB kêu gọi toàn thể các Doanh nhân, các nhà quản lý doanh nghiệp họ Trương Việt Nam hãy tích cực hưởng ứng và tham gia làm Hội viên CLB.

Khi đăng ký tham gia làm thành viên CLB cần thiết phải kê khai các thông tin của mình theo mẫu đã được CLB ban hành và gửi về Ban điều hành CLB theo địa chỉ của Văn phòng CLB và địa chỉ của thư điện tử của thành viên Bộ phận kết nối, kết nạp hội viên .

(Mẫu kê khai thông tin của các doanh nghiệp, doanh nhân được kèm theo)

Điều 12: Thủ tục ra khỏi CLB

Các thành viên CLB do yêu cầu cá nhân cần chấm dứt hoạt động tại CLB cần gửi cho Ban điều hành CLB các văn bản:

- Thư thông báo thôi sinh hoạt CLB.

- Biên bản xác nhận đã hoàn thành các nghĩa vụ và quyền lợi giữa cá nhân và CLB với Bộ phận văn phòng của CLB.

 Điều 13: Quyền lợi của thành viên

- Được tham gia tất cả các hoạt động do CLB tổ chức.

- Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ban chấp hành CLB.

- Được đăng tải, giới thiệu, tiếp thị các hoạt động sản xuất kinh doanh, Logo thương hiệu của Doanh nghiệp thành viên trên các phương tiện thông tin, tuyên truyền của Hội đồng và của CLB.

- Được cung cấp thông tin và tham gia các Hội chợ triển lãm, Hội nghị, hội thảo, các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước do CLB tổ chức.

- Được nhận sự hỗ trợ của các thành viên khác trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tiếp thị.

- Được nhận sự hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp.

- Được chấm dứt hoạt động trong CLB theo yêu cầu cá nhân sau khi đã hoàn tất các nghĩa vụ và quyền lợi giữa cá nhân với CLB.

 Điều 14: Nghĩa vụ của thành viên

- Chấp hành tự giác và nghiêm chỉnh Điều lệ và các quy định của CLB.

- Chủ động sắp xếp, bố trí thời gian để tham gia các hoạt động của CLB khi nhận được thông báo của Ban điều hành CLB.

- Xác định nghiêm túc trách nhiệm của mình đối với mục tiêu xây dựng dòng họ Trương Việt Nam trường tồn và phát triển.

- Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh. Bảo vệ và nâng cao uy tín của Hội đồng và của CLB.

- Đóng lệ phí thường niên theo quy định. Lệ phí sẽ được mỗi Hội viên đóng định kỳ theo năm (vào lần Hội nghị đầu năm), mức lệ phí sẽ sẽ được quy định cho từng năm trên cơ sở biểu quyết nhất trí của các Hội viên tham dự Hội nghị.

 

Chương V: TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN CỦA CÂU LẠC BỘ

 
Điều 15: Tài chính CLB.

CLB doanh nghiệp họ Trương Việt Nam là một tổ chức thuộc Hội đồng họ Trương Việt Nam, tổ chức xã hội phi lợi nhuận hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự chủ về tài chính.

Tài khoản quản lý tài chính của CLB được dùng chung với tài khoản của Hội đồng và do Hội đồng quản lý theo một chương mục riêng.

Bộ phận văn phòng của CLB chịu trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Hội đồng để theo dõi và quản lý toàn bộ các khoản thu, chi của nguồn tài chính được huy động thông qua hoạt động của CLB.

Định kỳ mỗi quý, Ban điều hành CLB phải lập báo cáo thu chi tài chính của CLB và thông báo đến tất cả các thành viên trong CLB thông qua thư điện tử cá nhân hoặc gửi trực tiếp bằng đường bưu phẩm.

Điều 16: Các khoản thu của CLB.

- Nguồn thu từ đóng góp tự nguyện của các thành viên, các tổ chức trong và ngoài CLB.

- Nguồn thu từ các khoản do hoạt động của CLB như: quảng cáo, hội chợ triển lãm, hội thảo, phát hành tài liệu, sách báo, phim ảnh và các hoạt động sản xuất kinh doanh do các tổ chức, đơn vị trực thuộc CLB thực hiện.

- Lệ phí thu thường niên của các thành viên trong CLB.

Điều 17: Các khoản chi của CLB.

- Các khoản chi phí cho hoạt động của bộ phận văn phòng CLB sẽ được sử dụng từ quỹ do CLB chuyển nộp về Hội đồng.

- Mọi hoạt động của CLB phải đảm bảo được yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả và đúng mục đích. Các khoản chi phí từ hoạt động thường niên và định kỳ của CLB phải dùng từ sự đóng góp của các thành viên tham gia tại mỗi lần làm việc.

- Các khoản chi khác cần sử dụng từ quỹ của Hội đồng phải được lập kế hoạch và được Hội đồng phê duyệt.


Chương VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 18: Điều lệ tổ chức và hoạt động của CLB doanh nghiệp họ Trương Việt Nam được tất cả các thành viên trong CLB thông qua và được phê chuẩn bởi Hội đồng họ Trương Việt Nam.

Mọi sửa đổi, bổ sung Điều lệ này kể cả việc chấm dứt hoạt đông của CLB phải được Hội nghị thành viên CLB thường kỳ thông qua và được Hội đồng họ Trương Việt Nam phê chuẩn.

Bản Điều lệ này có 01 phụ lục “Mẫu: Giới thiệu về doanh nghiệp và thông tin cá nhân của các Doanh nhân họ Trương” kèm theo.

Đại diện Ban liên lạc họ Trương Việt Nam và các thành viên sáng lập họp đại hội thành lập CLB đã ký tên xác nhận.

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CLB doanh nghiệp họ Trương Việt Nam gồm 6 chương, 18 điều được thông qua tại Hội nghị CLB doanh nghiệp họ Trương Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2016. Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam phê chuẩn và có hiệu lự thi hành kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2016.     

HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM

Chủ tịch

Trương Văn Đoan

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Phụ lục kèm theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CLB DN họ Trương Việt Nam)

 

 

HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
=============
CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM

GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP VÀ THÔNG TIN CÁ NHÂN
CỦA CÁC DOANH NHÂN HỌ TRƯƠNG

THUỘC CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM

Họ và Tên Doanh nhân:

………………………………………………………………..…………………………..

Ngày, tháng, năm, sinh:

………………………………………………………………..…………………………..

Địa chỉ tộc họ Trương:


………………………………………………………………..…………………………..

………………………………………………………………..…………………………..


Địa chỉ thường trú:


………………………………………………………………..…………………………..

………………………………………………………………..…………………………..

Thông tin về Doanh nghiệp:

………………………………………………………………..…………………………..

………………………………………………………………..…………………………..

………………………………………………………………..…………………………..

Địa chỉ Doanh nghiệp:

 


……………………………………………………………..…………………………..

………………………………………………………………..…………………………..


Chức vụ trong Doanh nghiệp:

………………………………………………………………..…………………………..

Điện thoại:

………………………………………………………………..…………………………..

Email:

………………………………………………………………..…………………………..

Thông tin ghi chú:

………………………………………………………………..…………………………..

………………………………………………………………..…………………………..

………………………………………………………………..…………………………..

(Các Doanh nghiệp, Doanh nhân họ Trương Việt Nam tự nguyện tham gia làm thành viên CLB và cam kết thực hiện nghiêm chỉnh điều lệ tổ chức và hoạt động của CLB đã được thông qua và phê duyệt bởi Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam)

COMMENTS
Chức năng này cần phải đăng nhập