site hit counter
HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TIỂU BAN HẬU CẦN
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TIỂU BAN HẬU CẦN
19/09/2016 Tác giả: HDHTVN Lượt xem: 4816
(Các bài viết khác của tác giả HDHTVN)
Quyết định thành lập Tiểu ban Hậu cần chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ II

 

 

HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM

  ==============

  

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016                                                  
 
 
 
 Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Trương Việt Nam;
Căn cứ nội dung cuộc họp của Hội đồng họ Trương Việt Nam ngày 02/7/2016;
Xét đề nghị của Chánh văn phòng Hội đồng họ Trương Việt Nam.
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM

  QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành lập Tiểu ban Hậu cần chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ II gồm các ông bà có tên sau:
1.
Ông: Trương Công Hiệp
Phó Chủ tịch CLBDN – Trưởng ban
2.
Bà: Trương Thúy Nga
Phó Chánh VPHĐHTVN – Phó ban thường trực
3.
Bà: Trương Quỳnh Mai
Phó Chủ tịch HĐHTVN – Phó ban
4.
Ông: Trương Minh Tân
Trưởng ban kiểm tra – Phó ban
5.
Ông: Trương Quốc Hùng
Chủ tịch CLBDN – Phó ban
6.
Ông: Trương Đình Nam
Phó Chánh VPHĐHTVN - Ủy viên
7.
Ông: Trương Quốc Hoàn
Ủy viên
8.
Ông: Trương Quang Hào
Ủy viên
9.
Ông: Trương Ngọc Phú
Ủy Viên
10.
Ông: Trương Trọng Cường
Ủy viên
11.
Bà: Trương Hạ Lan
Ủy viên
Điều 2: Tiểu ban Hậu cần có nhiệm vụ thực hiện mọi công tác chuẩn bị để việc tổ chức Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam thành công tốt đẹp.
Điều 3: Văn phòng Hội đồng họ Trương Việt Nam và các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

TM/HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM

   Chủ tịch

 

 
 

Trương Văn Đoan

 (Đã ký)

COMMENTS
Chức năng này cần phải đăng nhập