site hit counter
HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TIỂU BAN VĂN KIỆN
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TIỂU BAN VĂN KIỆN
19/09/2016 Tác giả: HDHTVN Lượt xem: 3970
(Các bài viết khác của tác giả HDHTVN)
Quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ II

 

 

Description: logoHỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM

  ==============

 Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016                                                  

 
 
 
 
 Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Trương Việt Nam;
Căn cứ nội dung cuộc họp của Hội đồng họ Trương Việt Nam ngày 02/7/2016;
Xét đề nghị của Chánh văn phòng Hội đồng họ Trương Việt Nam.
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM

   QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành lập Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ II gồm các ông bà có tên sau:
1.
Bà: Trương Kim Dung
Phó Chủ tịch HĐHTVN – Trưởng ban
2.
Bà: Trương Quỳnh Mai
Phó Chủ tịch HĐHTVN – Phó ban thường trực
3.
Ông: Trương Mạnh Tiến
Phó Chủ tịch HĐHTVN – Phó ban
4.
Ông: Trương Quốc Chính
Trưởng ban kết nối – Phó ban
5.
Ông: Trương Minh Tân
Trưởng ban kiểm tra - Ủy viên
8.
Ông: Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch CLBDN - Ủy viên
7.
Ông: Trương Quốc Thông
Phó Trưởng ban trang mạng - Ủy viên
Điều 2: Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ dự thảo toàn bộ các văn kiện cho Đại hội Đại biểu họ Trương nhiệm kỳ II trình Hội đồng họ Trương Việt Nam nhiệm kỳ I xem xét quyết định.
Điều 3: Văn phòng Hội đồng họ Trương Việt Nam và các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

TM/HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM

  Chủ tịch

  

Trương Văn Đoan

   (Đã lý)

 

 
COMMENTS
Chức năng này cần phải đăng nhập